جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy Angular 4 Java Developers

  تولید کننده: Udemy
  Master Angular 5 از اصول اولیه تا ساختن یک برنامه پیشرفته با Firebase's Firestore به همراه احراز هویت
  12,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش12 ساعت و 30 دقیقه
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود2.5 گیگابایت

  پیش نیازها:

  • شما باید درک اساسی از HTML و JavaScript داشته باشید
  • این دوره برای چه کسی است؟
  • هر کسی که می خواهد Angular 5+ را یاد بگیرد

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  Course content

  Introduction to Angular 4 Java Developers

  Introduction & Goals for this course

  Meet your Instructors - Dan Vega

  Meet your instructors - John Thompson

  Using Github

  Source Code & Resources

  Get Your Free 90 Day IntelliJ Trial!

  Course Slack Room - Chat Live with John, Dan, and Other Students

  Building a Simple Tasks Application with Angular and Spring Boot

  Tasks Application Overview

  Create the Spring Boot Application

  Spring Boot Web

  Spring Boot Data

  Angular CLI

  Angular Components

  Angular Bootstrap

  Angular Component Layout

  Angular Tasks List Component

  Angular Service Layer

  Task Save

  Task Add Component

  Angular & Spring Boot Build Process

  Why did we build this tasks application?

  What is JHipster?

  What is JHipster?

  What is JHipster?
  3 questions
  The Problem

  The Solution - JHipster

  Client Side Technologies - Angular and More!

  Server Side Technologies - Spring Framework and More!

  Deployment Options

  JHipster Development Environment

  Introduction

  Java 8

  IntelliJ IDE

  Java Build Tools

  NodeJS

  Yarn

  Webpack

  Yeoman & The JHipster Generator

  Spring Boot Developer Tools

  IntelliJ Compiler Configuration

  JHipster - Angular + Spring Boot Tasks Application

  Create Tasks Application

  Creating a JHipster tasks application
  3 questions
  User Interface Walkthrough

  Task Application Code Walkthrough

  Github Readme

  Entity Sub Generator

  Entity Sub Generator
  3 questions
  Using JHipster in Development

  JHipster Tasks Application

  Excercise: Build JHipster Application

  Code Assignment Review

  JDL - JHipster Domain Language

  Introduction

  JDL

  JDL Studio

  JHipster-UML

  JDL Code Assignment

  MongoDB Application Using Spring Boot and Angular

  Introduction

  Introduction to MongoDB

  Installing MongoDB

  Running MongoDB with Docker

  Creating MongoDB JHipster Project

  Creating Entity from JDL

  Running Mongo Tasks Application

  ProTip Using TCPMON

  Conclusion

  Spring Boot Microservices

  Introduction to Spring Boot Microservices with JHipster

  Monolithic vs Microservices architecture

  Microservice Architecture Overview

  Conference Sample Application Overview

  Creating the registry application

  Creating the gateway application

  Creating our Microservices application

  Creating our data model

  Running our Application

  Exercise: Creating a Microservice

  Exercise Review: Creating a Microservice

  Real World Project with Spring Boot and Angular

  Introduction

  Functional Requirements Interview

  Functional Requirements Review

  Creating the Running for Brews Spring Boot + Angular Application

  Using CircleCI for CI Builds

  Pushing images to Docker from CircleCI

  Data Model in JDL Studio

  Creating JPA Entities from JDL

  Fixing Failed CircleCI Build

  Introduction to MapStruct

  Using MapStruct With JHipster

  BootStrapping Data

  Event Service Code

  Security Introduction

  Spring Social Introduction

  Spring Social Configuration for Facebook

  Spring Social Configuration for Twitter

  Keeping Your Social Properties Secret

  Remove Google

  Max Login Attempts

  Exercise: Updating the Home Page

  Exercise: Home Page Exercise Complete

  Securiy Roles

  Exercise: Event Attendance

  Exercise Review: Event Attendance

  User Registration & Local Mail Server

  Refactor RFB User to User

  Registration Process

  Home Page Updates

  How will this look on mobile devices?

  Exercise: Leaderboard

  Deploying Spring Boot + Angular Applications to Production

  Introduction

  Which Linux Version to Use?

  Amazon Web Services

  Provisioning Server on AWS

  Docker Image Creation

  Docker Editions

  Installing Docker on CentOs

  Provision RDS DB

  AWS Security Groups

  Install and Configure Apache

  Configue Apache Virtual Host

  DNS Configuration

  Running Application in Docker

  Testing RFB Application

  Gradle Release Plugin

  Running new Release

  Conclusion

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام