جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy Angular 8 from Zero to Hero - Get Hired

  تولید کننده: Udemy
  کلیه موضوعات Angular 8 (Angular 2 +، Angular 4، Angular 6، Angular 7) با Typrscript4 و سه پروژه Bootstrap
  12,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش18 ساعت
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود2.5 گیگابایت

  پیش نیازها:

  • ما از سطح پایه شروع خواهیم کرد و به تدریج به سطح کارشناسی می رسیم
  • دانش پایه HTML و CSS کمک می کند ، اما اجباری نیست

  • این دوره برای چه کسی است؟
  • این دوره برای افرادی است که می خواهند آخرین نسخه Angular 8 را از ابتدا یاد بگیرند
  • این دوره برای افرادی است که تجربه JavaScript دارند

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  The course Cover :-

  • Object Oriented Programming

  • All Angular topics in one course.

   • Angular Component

   • Angular Module

   • Angular Directive

   • Angular Services

   • Angular Routing

   • Angular view

   • Angular pipe

   • Angular Authentication & Authorization

   • JWT Token

  • REST API, HTTP Request

  • Dependency Injections

  • Typescript 4.0

  • Bootstrap 4.0 & Font-awesome

  • interview questions with answers.

  • Tips and tricks.

  • Daily work tasks.

  Course content

  introduction to Angular Course

  Course Project Overview

  Understanding Round-Trip and Single-Page Application

  Why Angular and let's getting started

  Goal of Angular Course

  History and Requirement for this course

  Compare JQuery and Angular

  Prepare Development Environment

  Prepare Development environment

  What's Git, GitHub and Installing it

  Angular Project structure

  What's WebPack ?

  Typescript Fundamentals

  What's Typescript ?

  Types

  Define Typescript Variables

  Dive into Typescript Types

  Typescript Operators

  Typescript Functions

  Type Builtin Functions

  Typescript Array

  Typescript interface

  Typescript Quiz
  8 questions

  Angular Component

  What's Component and Module ?

  Create more component using Angular cli

  @Component template vs. templateUrl

  Component nesting

  Angular Architecture

  Quiz
  3 questions

  Angular Binding

  Angular Interpolation

  Property Binding vs Angular interpolation

  Class Binding

  Style Binding

  Event Binding

  Template Variable

  Angular @ViewChild

  Two Way Binding

  Component API

  Angular ng-Content

  @input properties

  @output properties

  Angular Directive

  Angular Structural Directives

  *ngIf Directive

  *ngSwitch Directive

  *ngFor Directive

  Using pipes

  Angular Project tasks list

  Angular Project To-Do Tasks Overview

  Angular Project To-Do Tasks Part 1

  Angular Project To-Do Tasks Part 2

  Angular Services

  Why Angular Services ?

  What's Angular Service ?

  What's Dependency Injection ?

  Implementing Angular Service

  Difference between Constructor and ngOnInit

  Understanding RESTful Service

  What's Angular Observable ?

  Using Angular Observable

  Http Response Error Handling

  what's RxJS ?

  What's Angular, RxJS Version of your Development Environment ?

  Angular Routing

  What Angular Routing and How to use it ?

  What's Angular Wildcard ? and Applying it.

  Angular RouterLink, RouterLinkActive

  Angular Routing Parameters

  Angular Routing Navigation

  Angular with Bootstrap

  What's a Bootstrap ?

  How to add Bootstrap to Angular App

  Develop Favorite icon
  1 question

  Angular Quiz Part

  Angular Quiz
  13 questions

  Project Todo Tasks Two

  Project Overview

  Todo Tasks Project Step by Step

  Angular Online Store Project [ Phase One ]

  Angular Online Store Project [ Phase Two ]

  Angular Online Store Project [ Phase Three]

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام