جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy - Angular 8 + Spring Boot Microservices and Spring Cloud

  تولید کننده: Udemy
  در این دوره با استفاده از Spring Boot و Spring Cloud میکروسرویس ها را یاد خواهیم گرفت. برای ساختن آن، ما همه چیز را گام به گام از مرحله اول تا نهایی انجام خواهیم داد تا همه چیز بسیار واضح باشد.
  9,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش5 ساعت و 30 دقیقه
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  مدرسSenol Atac

  پیش نیازها:

  • دانش پایه جاوا
  • دانش پایه جاوااسکریپ

  این دوره برای چه کسی است؟

  • همه توسعه دهندگان جاوا که در مورد میکروسرویس ها کنجکاو هستند.

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  Introduction
  2 lectures • 8min
  • Introduction - Microservices vs Monolithic
  • Architecture Of All Microservices
  Preparation For Microservices, Spring Boot, Intellij, Lombok
  • Source Code
  • Prerequests - Tools And Frameworks
  • How Can We Open And Import Project In Intellij
  • Lombok Installation
  • Lombok Overview And Basic Annotations
  • Spring Boot - Overview, Basic Annotations, Dependency Injection...
  User Service - Microservice 1
  • Source Code For User Service
  • Overview
  • Installation
  • Open User-Service In Intellij
  • Configuration - Application Properties
  • Hibernate - Overview And Basic Annotations
  • User Model Class And Role Enum Class
  • Liquibase Overview
  • SQL And Basic Queries
  • Liquibase Implementation For User Model Class
  • Java Persistence API (JPA) Repository Overview
  • User Repository Implementation
  • User Service Implementation
  • Rest Controller Overview - Request (Get, Post, Put, Delete, Patch), Response
  • User Controller Implementation
  • Spring Security Overview
  • Authentication In Spring Security
  • User Details Service Implementation - Security
  • Spring Security Default Configurations
  • Spring Web Security Configuration
  Eureka Server
  • Source Code For Eureka Server
  • Installation
  • Configuration - Application Properties
  • Run And Test Eureka Server
  User Service (Implement Eureka)
  • Enable Eureka in User Service
  • Test Eureka With User Service
  • Run And Test User Service
  Course Service - Microservice 2
  • Source Code For Course Service
  • Overview
  • Installation With Spring Initalizer
  • Configuration - Application Properties
  • Course Model Class
  • Transaction Model Class
  • Liquibase Implementation For Model Classes
  • Liquibase Implementation For Test Data
  • Course And Transaction JPA Repository Implementation
  • Course Service Implementation
  • Connect to User Service With Feign Client
  • Course Controller Implementation
  • Enable Eureka Discoverable Service on Course Service
  • Allowing Origins for Cross-Origin Resource Sharing
  • Run And Test Course Service
  Gateway Service - Spring Zuul
  • Source Code For Gateway Zuul Service
  • Installation
  • Configuration
  • Timeout Configuration
  • Allowing Origins for Cross-Origin Resource Sharing
  • Reach To Microservices Over Gateway Service
  • Run And Test Zuul Gateway Service
  • Load Balance Example On User Service
  Client Side Preparation - Angular 8
  • Source Code For Client Side
  • Prerequests
  • Angular Overview - Component, Directives...
  Client Side - (Implementation)
  • Installation
  • Configuration - Modules, Bootstrap...
  • Model View Controller Structure In Angular
  • Routers
  • User Model Class
  • Course And Transaction Model Classes
  • User Service Implementation
  • Login Page Implementation
  • Register Page Implementation
  • Course Service Implementation
  • Profile Page Implementation
  • Home Page Implementation
  • Course Detail Page Implementation
  • Navigation Bar Implementation
  Result
  • Test It After All

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام