جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy - Build Enterprise Applications with Angular 2 (and Angular 4)

  تولید کننده: Udemy
  در این دوره ،Mosh Hamedani، شما را با مفاهیم کلیدی و چارچوب های محبوب در اکوسیستم Angular که در ساخت برنامه های کاربردی سازمان استفاده می شود ، معرفی می کند.
  9,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش9 ساعت و 45 دقیقه
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود1 گیگابایت
  مدرسMosh Hamedani

  پیش نیازها:

  • آشنایی با اصول Angular 2 بسیار ضروری است.

   

  این دوره برای چه کسی است؟

  • توسعه دهندگان وب که مایل هستند مهارت های Angular خود را به سطح پیشرفته برسانند.

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  Building Real-time Apps with Firebase and AngularFire

  • Welcome
  • Introduction
  • What is Firebase?
  • Creating an Angular Project
  • Adding Firebase
  Preview
  • Working with a Firebase Database
  • Rendering a List
  • Async Pipe
  • Rendering an Object

  • Adding an Object

  • Updating an Object

  • Removing an Object

  Firebase Advanced Topics

  • Introduction

  • A Complex Structure

  • Joining

  • A More Complex Join

  • Checking for Existence of an Object

  • Sorting

  • Filtering

  • Indexes

  • Limiting

  • Multiple Updates

  Firebase Authentication

  • Introduction

  • Firebase Authentication

  • Implementing Facebook Login

  • Working with the Current User

  • Requesting Additional Facebook Permissions

  • Calling Facebook Graph API

  • User Profiles

  • Email/Password Authentication

  • Authorization

  • Working with Security Rules

  • Additional Resources

  Authentication Using Auth

  • Introduction

  • Architecture

  • Looking inside a JWT

  • Auth

  • Creating a Service

  • Using the Service

  • Getting the User's Profile

  • Updating the User's Profile

  • Adding Additional Signup Fields

  • Securing API Endpoints

  • Calling Secured APIs

  Building Mobile Apps with Ionic and Angular

  • Introduction

  • What is Ionic?

  • Building Your First Ionic App

  • Deploying to an Android Device

  • Deploying to an iOS Device

  • Components

  • Lists

  • Adding a New Page

  • Navigation

  • Modals

  • Icons

  • Inputs

  • Buttons

  Ionic Beyond the Basics

  • Introduction

  • Platform Service

  • Plugins

  • App Version

  • Contacts

  • Camera

  • Geolocation

  • Google Maps

  • Theming Ionic Apps

  • Overriding Ionic SASS Variables

  • Custom CSS

  • Page-specific Styles

  • Icon and Splash Screen

  Integration with ASP.NET MVC/Core

  • Introduction

  • Architecture

  • Creating a New ASP.NET Core Project

  • A Common Error

  • Project Structure

  • Angular Universal and Server-side Pre-rendering

  • Hosting Environment

  • Adding rd-party Libraries

  • A Real-world Example

  • Server-side Implementation

  • Client-side Implementation

  • Authentication

  • Deployment

  • Additional Reading

  Change Detection in Angular

  • Introduction

  • Overview of Change Detection

  • Change Detection in Action

  • Change Detection Strategies

  • Value Types and Reference Types

  • Default Change Detection Strategy

  • OnPush Change Detection Strategy

  • Immutable.js

  • Profiling

  Redux

  • Introduction

  • What is Redux

  • Building Blocks of Redux

  • Pure Functions

  • Installing Redux

  • Working with Actions

  • The Select Decorator

  • Avoiding State Mutation

  • Using Immutable.js

  • Exercise

  • Redux DevTools

  • Calling Backend APIs

  • Refactoring Fat Case Statements

  • Dealing with Complex Domains

  Unit Testing Angular Apps

  • Introduction

  • What is Automated Testing?

  • Types of Tests

  • Unit Testing Fundamentals

  • Working with Strings and Arrays

  • Set Up and Tear Down

  • Working with Forms

  • Working with Event Emitters

  • Working with Spies

  • Interaction Testing

  • Working with Confirmation Boxes

  • Limitations of Unit Tests

  • Code Coverage

  • Exercises

  Integration Testing Angular Apps
  • Introduction

  • The Setup

  • Generating the Setup Code

  • Testing Property Bindings

  • Testing Event Bindings

  • Providing Dependencies

  • Getting the Dependencies

  • Providing Stubs

  • Testing the Navigation

  • Dealing with Route Params

  • Testing RouterOutlet Components

  • Shallow Component Tests

  • Testing Attribute Directives

  • Dealing with Asynchronous Operations

  • Coupons to My Other Courses

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام