جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy Complete Penetration Testing and Ethical hacking Bootcamp

  تولید کننده: Udemy
  از ابتدا شروع کنید و به تستر نفوذ برای کار تبدیل شوید. یک هکر اخلاقی و یک شکارچی باشید
  9,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش11 ساعت
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود5 گیگابایت

  پیش نیازها:

  • هر رایانه ای (MAC / Windows / Linux) کار خواهد کرد
  • مبانی فناوری رایانه
  • هیچ برنامه ای مورد نیاز نیست
  • Virtual Box - رایگان
  • هیچ پیش نیازی برای این دوره وجود ندارد

  این دوره برای چه کسی است؟

  • افرادی که به دنبال کسب درآمد از طریق BUG BOUNTIES هستند
  • دانشجویانی که به دنبال گسترش دانش خود در زمینه امنیت فناوری اطلاعات هستند
  • تبدیل به یک تستر نفوذ پر درآمد شوید
  • توسعه وب سایت های امن و محصولات ایمن

  در این دوره با موارد زیر آشنا خواهید شد:

  Must have basics for a Penetration Tester

  Introduction to the course

  What is pentesting and why it is important

  Average earnings of pentesters

  White hat, black box and vulnerabilities

  Proxy, virtual box and OS

  Grabbing the tools

  Installation and configuration of lab for pentesting

  Installation of Virtual Box

  Installation of attacker - Kali

  windows Update - Installation for windows users

  Tour to Virtual Box and installing advance settings

  Tools required for labs

  Installing Metasploitable on Virtual Box

  Windows XP installation in Virtual Box

  Tour to our attacker machine

  Tour to Pentesting tools and updating the machine

  UPDATE - optional linux section. Just basics yet important part of all linux

  Bash shell and navigation in linux

  Files and files permission in linux

  Case study, directories and files with VIM and NANO

  Manipulation of file data

  Grep, piping and sudo in linux

  Gathering information to perform pentesting

  Up and running with TOR and dark net

  Anonymity using proxychains

  Changing your MAC for tests

  DNSEnum Information Gathering

  Zone Transfer Vulnerability


  Dumping information with dig

  DnsTracer and quick look to wireshark

  Is Dimitry still a good option

  Finding emails, subdomain and generating reports

  Assignment and recon-ng

  Learning about Nmap, Nikto, OpenVas and report genrating

  Tweaking our labs for future labs

  Nmap study and assignments to evaluate

  Solution to assignment and port scans

  Taking advantage of known Vulnerability and metasploit

  Scanning with Nikto

  OpenVas Installation and configuration

  Generating and analyzing pentesting reports

  Performing a Penetration Testing on a client

  Getting NDA signed, permissions and scope of testing

  Information gathering about client machine

  Attacking the machine with msfconsole

  Exploiting another vulnerability

  Sniffing the traffic with wireshark and get the password

  Nmap scripting engine and distcc

  Web Application Penetration Testing

  Getting started with Web Application Pentesting

  Installing test bed for web application pentesting

  Installing Vega, firefox addons and Brute force attacks

  Exploring the command injection Vulnerability

  Reflected and Stored XSS ie Cross Site scripting

  DOM based XSS and learning resource

  Google Reward Program that gives 7500 dollars for XSS

  Cross site request forgery Vulnerability

  Reference to further 6 hour free sql injection course, shells and defacing

  Automation of Web Application pentesting

  Web application Pentesting automation with Vega

  Automation of SQL Injection Attack with SQLMAP

  Automation with OWASP-ZAP

  Scanning Wordpress sites for Vulnerabilities

  Paid options for Automation of Web App Pentesting

  Wep App Pentesting Challenge

  A pentesting challenge that will help in getting Bug Bounties

  Hint for solving the challenge

  Getting started with metasploit Framework

  Introduction to metasploit and it's architecture

  Msfconsole and Exploits type

  Setting up msf database and meterpreter

  Armitage and meterpreter

  Social Engineering toolkit and Client side exploits

  Wireless Pentesting

  Before we even get started into wireless pentesting

  Understanding our wireless card

  Cracking WEP and WPA 2 with fern

  Airmon-ng with wireshark and airodump-ng in action

  EvilTwin with Airbase-ng and deauth attack with aireplay-ng

  Thanks for taking the course and future updates

  Thanks and other free resources to learn

  UPDATE - Password attacks

  Basics of Password attacks and Crunch password generators

  Cracking linux password with john

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام