جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy Fullstack Web Development With Laravel and Vue.js

  تولید کننده: Udemy
  بیاموزید که چگونه API RESTful و برنامه Single Page را با استفاده از Laravel & VueJs از ابتدا بسازید (سازگار با Laravel 6)
  15,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش22 ساعت
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود10 گیگابایت

  پیش نیازها:

  • شما باید درک اساسی از HTML ، PHP ، OOP ، CSS و Javascript داشته باشید
  • یک رایانه مک ، ویندوز یا لینوکس (xampp ، wamp یا homestead Laravel و غیره)
  • رایانه Mac ، Windows یا Linux با Nodejs نصب شده

  • این دوره برای چه کسی است؟
  • هرکسی که می خواهد یاد بگیرد چگونه Laravel را با Vue js و سایر فن آوری های وب ترکیب کند ، می تواند برنامه های کاربردی کامل وب را ایجاد کند
  • این دوره برای دانش آموزانی است که از قبل با اصول اولیه لاراول آشنا هستند و می خواهند با ساخت پروژه زندگی واقعی مهارت های توسعه خود را بالا ببرند

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  Introduction

  Welcome to the course

  Project Repository

  Setting up our Tools

  New Laravel Versions Reference Guide

  Building Questions Resources

  Project Setup

  Designing Question Schema - Part 1 of 2

  Designing Question Schema - Part 2 of 2

  Generating Fake data via Model Factories - Part 1 of 2

  Generating Fake data via Model Factories - Part 2 of 2

  Displaying all questions

  Adding Author info and Question creation date on Question item - Part 1 of 2

  Adding Author info and Question creation date on Question item - Part 2 of 2

  Adding votes, answers and views counter on Question item - Part 1 of 2

  Adding votes, answers and views counter on Question item - Part 2 of 2

  Buiding Question Form - Part 1 of 2

  Buiding Question Form - Part 2 of 2

  Validating and Saving the Question - Part 1 of 2

  Validating and Saving the Question - Part 2 of 2

  Updating The Question - Part 1 of 2

  Updating The Question - Part 2 of 2

  Deleting The Question

  Showing The Question detail

  Authorizing The Question - Using Gates

  Authorizing The Question - Using Policies

  Building Answers Resource

  Designing Answer Schema

  Generating Fake Answers - Part 1 of 2

  Generating Fake Answers - Part 2 of 2

  Displaying answers for question

  Adding Vote Controls on Question and Answer - Part 1 of 3

  Adding Vote Controls on Question and Answer - Part 2 of 3

  Adding Vote Controls on Question and Answer - Part 3 of 3

  Saving The Answer - Part 1 of 3

  Saving The Answer - Part 2 of 3

  Saving The Answer - Part 3 of 3

  Updating The Answer - Part 1 of 2

  Updating The Answer - Part 2 of 2

  Deleting The Answer - Part 1 of 3

  Deleting The Answer - Part 2 of 3

  Deleting The Answer - Part 3 of 3

  Building Vote Control System

  Accepting the answer as best answer - Part 1 of 2

  Accepting the answer as best answer - Part 2 of 2

  Favoriting The Question - Part 1 of 4

  Favoriting The Question - Part 2 of 4

  Favoriting The Question - Part 3 of 4

  Favoriting The Question - Part 4 of 4

  Voting The Question & Answer - Part 1 of 6

  Voting The Question & Answer - Part 2 of 6

  Voting The Question & Answer - Part 3 of 6

  Voting The Question & Answer - Part 4 of 6

  Voting The Question & Answer - Part 5 of 6

  Voting The Question & Answer - Part 6 of 6

  Code Refactoring & Misc

  Refactoring The Models

  Refactoring The Views - Part 1 of 2

  Refactoring The Views - Part 2 of 2

  Preventing The Application from XSS Attack - Part 1 of 2

  Preventing The Application from XSS Attack - Part 2 of 2

  Miscellaneous

  Tidying up our views

  Integrating Vue.js to our Application

  Creating our first Vue.js Component - Part 1 of 2 (Building The Component)

  Creating our first Vue.js Component - Part 2 of 2 (Using The Component)

  Creating Vue Answer Component - Part 1 of 5 (Using Vue.js Inline Template)

  Creating Vue Answer Component - Part 2 of 5 (Ajaxifying The Edit button)

  Creating Vue Answer Component - Part 3 of 5 (Build Answer Inline Form)

  Creating Vue Answer Component - Part 4 of 5 (Undoing changes)

  Creating Vue Answer Component - Part 5 of 5 (Validation)

  Ajaxifying the Delete answer button

  Beautifying The Flash & Confirm messages

  Creating Favorite Component - Part 1 of 3 (From button to Vue.js Component)

  Creating Favorite Component - Part 2 of 3 (Event Handler)

  Creating Favorite Component - Part 3 of 3 (Authenticating the button)

  Creating Accept Answer Component - Part 1 of 2 (from button into Vue component)

  Creating Accept Answer Component - Part 2 of 2 (event handler)

  Rewriting The Authorization Logic - Part 1 of 2 (Core authorization)

  Rewriting The Authorization Logic - Part 2 of 2 (Refactoring)

  Creating Vote Component - Part 1 of 3 (From blade to Vue Component)

  Creating Vote Component - Part 2 of 3 (Event Handling)

  Creating Vote Component - Part 3 of 3 (Fixing issues)

  Creating Vue Answers Component

  Building Load more answers Feature - Part 1 of 2

  Building Load more answers Feature - Part 2 of 2

  Implementing Vue.js Custom Events

  Implementing Global Event Bus

  Creating New Answer Component - Part 1 of 2 (From blade to Vue.js component)

  Creating New Answer Component - Part 2 of 2 (Event Handling)

  Creating Question Component - Part 1 of 3 (from blade to vue.js component)

  Creating Question Component - Part 2 of 3 (Build inline Form)

  Creating Question Component - Part 3 of 3 (Misc)

  Working With Vue.js Mixins


  Building Markdown Editor Component with Syntax Highlight Support

  Section Intro

  Composing Editor Component

  Enable Markdown

  Autosizing The Editor

  Syntax Highlight Integration

  Fixing Syntax Highlight issue on the first load

  Fixing Syntax Highlight issue when cancel editing

  Creating Highlight Mixin

  Integrating Markdown Editor in Answer Component

  Integrating Markdown Editor in New Answer Component

  Fixing Syntax Highlight issue after new answer added

  Fixing Syntax Highlight in Answers Component

  RESTful API Development

  Installing Laravel Passport

  Requesting a Passport Token

  Creating API Endpoint for displaying all questions

  Transforming Data using Eloquent API Resources

  Creating API Endpoint for adding new question

  Creating API Endpoints for Updating & Deleting existing question

  Creating API Endpoint for showing question details

  Creating Answer Endpoints

  Creating Vote Question & Answer Endpoints

  Creating Favourite Question & Accept Answer Endpoints

  Current User's Posts Endpoint

  The Authentication API

  Building Single Page Application (still in development)

  Updating npm packages

  Getting started with SPA - Setting up Backend Route Fallback

  Getting started with SPA - Installing and configuring Vue Router

  Getting started with SPA - Using Vue router RouterLink component

  Getting started with SPA - Vue Router Navigation Guards

  Getting started with SPA - Handling 404 error page

  The QuestionsPage Component - Setting up API baseURL

  The QuestionsPage Component - Building User Interface

  The QuestionsPage Component - Consuming API Endpoint

  The QuestionsPage Component - Fixing Authorization issue

  Creating Pagination Component

  Appendix I - Vue.js Fundamental

  Getting Started With Vue.js

  Setup Vue Locally

  List Rendering - Part 1 of 3

  List Rendering - Part 2 of 3

  List Rendering - Part 3 of 3

  Conditional Rendering - Part 1 of 3

  Conditional Rendering - Part 2 of 3

  Conditional Rendering - Part 3 of 3

  Event Handling - Part 1 of 4

  Event Handling - Part 2 of 4

  Event Handling - Part 3 of 4

  Event Handling - Part 4 of 4

  Class Binding - Part 1 of 2

  Class Binding - Part 2 of 2

  Style Binding - Part 1 of 2

  Style Binding - Part 2 of 2

  Computed Property - Part 1 of 3

  Computed Property - Part 2 of 3

  Computed Property - Part 3 of 3

  Appendix II - Upgrading Laravel App

  Introduction

  Upgrading to Laravel 5.7 - Update Dependencies & Core Application

  Upgrading to Laravel 5.7 - Syncing Application's structure

  Upgrading to Laravel 5.7 - Testing

  Upgrading to Laravel 5.8 - Update Dependencies & Core Application

  Upgrading to Laravel 5.8 - Syncing Application's structure

  Upgrading to Laravel 5.8 - Testing

  Fixing The Verified Email Error

  Upgrading to Laravel 6.0

  Appendix III - Deployment Laravel App in Heroku

  Introducing Heroku

  Creating Heroku App

  Creating a Database

  Setting Heroku Config Variables

  Fixing Insecure Assets Error

  Appendix IV - Deploy Laravel App in Virtual Private Server (Digital Ocean)

  Introduction

  Setting up Server

  Installing Nginx, MySql & PHP

  Setting up Firewall

  Creating a new user for our deployment

  Setting up Nginx

  Setting up MySQL

  Setting up SSH Keys

  Deploying Laravel App in our Production Server

  Deploying new changes

  Adding domain to our Server

  Setting up SSL on our server

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام