جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy IOS 11 App Development Bootcamp

  تولید کننده: Udemy
  توسعه برنامه iOS 11 را از ابتدا تا انتها بیاموزید. با استفاده از Xcode 9 و Swift 4. شامل ماژول های کامل ARKit و CoreML!
  21,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش49 ساعت
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود7.5 گیگابایت

  پیش نیازها:

  • هیچ تجربه برنامه نویسی لازم نیست - من همه چیزهایی را که باید بدانید به شما یاد می دهم
  • یک لپ تاپ مک یا iMac (یا رایانه شخصی در حال اجرا)
  • تمام برنامه ها در Xcode 9 (رایگان ارائه می شود) ایجاد می شوند
  • من با شما قدم می زنم ، قدم به قدم چگونه می توان Xcode را نصب کرد

  • این دوره برای چه کسی است؟
  • اگر یک مبتدی مطلق برای کد نویسی هستید ، این دوره را طی کنید.
  • اگر یک برنامه نویس هستید ، این دوره را طی کنید تا با پیشرفت سریع Swift 4 و توسعه برنامه بومی سرعت بیشتری کسب کنید. با پیاده روی همراه Xcode شروع می کنیم و ما شما را با توسعه iOS آشنا می کنیم!
  • اگر از Objective-C به Swift سوئیچ می کنید ، این روش سریع انجام آن است. می توانید بلافاصله با ماژول Swift Language Intermediate شروع به کار کنید.
  • اگر شما یک توسعه دهنده طرفدار iOS هستید و می خواهید به سرعت با برنامه های جدید iOS 11 اپل به روز شوید ، سپس با ماژول های ARKit و CoreML شروع کنید.

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  Course content

  Getting Started with iOS 11 and Swift 4

  What You'll Get in This Course

  About the 2018 Version

  How to Get All the Free Stuff

  Download Your Massive Asset Bundle Here

  Join the Student Community

  Get Monthly Tips and Tools to Level Up as a Developer

  Tools and Materials for iOS 11 App Development

  Download Xcode 9

  A Walkthrough of the Xcode Development Environment

  Download the Swift Cheat Sheet and a Map of Xcode

  The Anatomy of an iOS App

  iOS Interface Builder - The $999 App

  The I Am Rich App

  How to Properly Create a New Xcode Project

  What is a Bundle Identifier?

  Let's Design the User Interface Using Storyboards

  How to Position User Interface (UI) Elements

  Download the Pre-Prepared Image Assets Here

  How to Incorporate Image Assets into Your Xcode Project

  What's the Difference Between Points and Pixels & How to Design iOS Image Assets

  App Icon Dimensions and a Brief History of Graphics

  Asset Catalogue Compiler Warning

  Run and Test Your App!

  Sideloading in iOS

  What is Sideloading and How Can You Get Your App onto Your iPhone?

  A Note About Sideloading and Permissions

  How to Sideload Your App using Xcode

  [Optional] How to Get a Professional Apple Developer Account

  Coding Challenge #1 - Using Interface Builder in Xcode

  What are Coding Challenges?

  What You Will Create by the End of this Challenge

  What is GitHub and How to Download the Stub Projects

  Download the Project Stub Here

  Step 1 - Add a UILabel

  Step 2 - Add and Arrange the ImageView

  Step 3 - Design your App to your Heart's Content

  Show Off Your Work!

  Build a iOS Dice App to Learn Swift Programming Basics

  What You'll Make by the End of This Module

  Download the Pre-Prepared Image Assets Here

  How to Design Your App

  Linking Design with Code

  [Common Errors] IBOutlets/IBActions Debugging

  How to Create Randomisation in Swift

  A Note About Playgrounds

  Data Types, Constants and Variables

  How to Solve the Error: "The Maximum Number of Provisioning Profiles Reached"

  Learn About Arrays in Swift and Programmatically Update the Display

  [How to Become a Better Programmer] The DRY Principle

  How to Add Motion Detection in to Your App

  Download the Completed App Project

  Coding Challenge #2 - Swift Data Types, Variables and Arrays

  What You'll Build in this Coding Challenge

  Step 1 - Create a New Xcode Project

  Step 2 - Download the Image Asset's We've Already Prepared for You

  Step 3 - Add App Icons to Your Project

  Step 4 - Add the 8 Ball Images

  Step 5 - Setup the Canvas

  Step 6 - Design the App in Interface Builder

  Step 7 - Link the Design with Code

  Step 8 - Make the Ball Image Change with Your Code

  Step 9 - Make a Method

  Step 10 - Add Shake Gesture Detection

  If You Get Stuck...

  Optional: Magic 8 Ball Solution Walk Through

  Programming in Swift 4 for Beginners [Using Swift Playgrounds]

  Introduction to the Programming Modules

  Comments, Print Statements and Debug Console

  Optional Review: Data Types, Constants and Variables

  Swift Functions: Part 1 - The Simple Function

  Swift Functions: Part 2 - Functions with Inputs

  Swift Functions Part 3 - Functions with Outputs

  Control Flow with Conditional Statements in Swift (IF/ELSE)

  Download the Completed Swift Playgrounds

  [Challenge] Make a BMI Calculator in Swift Playgrounds

  Optional: BMI Calculator Challenge Solution

  Introduction to Loops in Swift - The For In loop

  Using Loops in Your Program

  Optional: A Brain Teaser with Loops and the Fibonacci Sequence

  Apple iOS APIs - Make a Music App

  What You'll Make by the End of This Module

  Download the Skeleton Project

  How to Use Tags in the Storyboards

  How to Use the Apple Documentation to Tap into Any iPhone Capability You Want

  The Swift 4 Programming Language Guide from Apple

  Incorporate AVFoundation to Play Sound

  Error Catching in Swift 4 - Do, Catch and Try

  Create a Method to Contain the Sound Playing Functionality

  [Common Swift Errors] "Index Out of Range" and How to Debug it

  Make the App Play a Different Sound for Each Button

  The Importance of "Scope" in Programming

  Download the Completed App Project

  The Model-View-Controller (MVC) Design Pattern - Make a Quiz App

  What You'll Make by the End of This Module

  Download the Skeleton Project Here

  Set up the Project

  What is a Property List (.plist)?

  Let's Create a Data Model

  Further Reading

  Object-Oriented Programming - What are Objects and Classes?

  Object-Oriented Programming (OOP) a Quick Note from Steve Jobs

  Creating the Question Bank Class

  [ELI5] The Model View Controller (MVC) Design Pattern - Explain Like I'm 5

  Initialise the First Question

  How to Progress Through the Question Bank

  [Debugging Practice] Using the Xcode Debug Console

  How to Implement a UIAlertController and Show a Popup to the User

  A High Level Overview of How Our App Works

  How to Track Progress and Score

  How to Incorporate Objective-C Code in to Swift

  Background on the Questions

  Download the Completed App Project

  Coding Challenge #3 - Control Flow - Build a Story App Like Lifeline

  What You'll Build in This Coding Challenge

  A Choose Your Own Adventure Game

  Step 1 - Download the Skeleton Project

  Step 2 - Make a Note of the Tag Properties

  Step 3 - Set up the Introductory Screen

  Step 4 - Take the Story One Step Further

  Step 5 - Keeping Track of State

  Step 6- Use Comparators to Let the User Progress Through the Game

  Optional: Destini Solution Walk Through

  iOS Auto Layout and Setting Constraints

  Why Do We Need Auto Layout?

  Positioning UI Elements Programmatically

  The Theory Behind Auto Layout

  Download the Starting Project Here

  Auto Layout in Practice - Setting Constraints

  [Challenge] Use What You Just Learnt to Practice Auto Layout

  Download the Starter Project Here

  Optional: Auto Layout Challenge Solution

  New! Auto Layout Using Stack Views

  Programming in Swift 4 for Intermediates

  Classes and Objects

  Creating a New Class from Scratch

  Creating Enums in Swift

  How to Create an Object from a Class

  Class Initialization

  Designated and Convenience Initializers

  Creating a Method

  Class Inheritance - The Theory

  How to Override an Inherited Method

  Class Inheritance - Putting it into Practice

  What are Swift Optionals?!?!

  Optionals Explained

  Cocoapods, GPS, APIs, REST and Getting Web Content - Weather App

  What You'll Make by the End of This Module

  Download the Skeleton Project Here

  Setting up the Skeleton Project

  Sign Up for a Free API Key

  What are Cocoapods and Why Do We Need Them?

  Install and Setup Cocoapods on Your System

  Troubleshooting Cocoapods Installation

  Installing New Pods in Your Xcode Project

  Fix for Those with a Version of Cocoapods Below 1.0.1

  Completing the Pod Installation Process

  No Such Module Error

  Setting up the Location Manager to Get GPS Data from the iPhone

  Asking the User for Location Permissions

  Tapping into the GPS

  What is Delegation?

  Swift Dictionaries

  What are APIs?

  Networking with Alamofire

  Networking & REST Explained

  What is JSON and How to Parse it

  Create a Weather Data Model

  Update the User Interface

  Creating and Using Segues in Xcode

  Using Delegates and Protocols in iOS App Development

  How to Pass Data Between View Controllers

  Delegates and Protocols Explained

  Request Weather Data Based on City Name

  Download the Completed App Project

  The Command Line and Terminal

  Introduction to the Command Line

  Command Line Shortcuts

  Directory and File Manipulation Using the Command Line + Bonus

  Coding Challenge #4 - Cocoapods, REST, APIs - Build a Bitcoin Price Tracker

  What You'll Build by the End of This Coding Challenge

  Step 1 - Check out the Skeleton Project

  How to Set up and Use the UIPicker Class

  Step 2 - Construct the API URL

  Step 3 - Setup Your Cocoapods for this Project

  Step 4 - Make Networking Calls

  Step 5 - Parse the JSON Data

  Step 6 - Update the User Interface

  Step 7 - Are We Rich Yet?

  l: Bitcoin Challenge Solution

  Cloud Database, iOS Animations and Advanced Swift - Make a WhatsApp Clone

  A Note About Firebase Version 4

  What You Will Make

  What is Firebase?

  Download the Skeleton Project

  Register for an Account on Firebase

  Set Up Firebase for Development

  A Note About ProgressHUD

  A Note About Potential Issues You Might Encounter

  Saving Data to Firebase

  Let's Register Some Users to our App

  Swift Closures [Advanced Swift]

  The Event-Driven Nature of Apps

  What are Completion Handlers and How Do They Work?

  How Do Navigation Controllers Work and How do You Create Them?

  Let's Code Up the Login Screen

  What are TableViews and How to Set One Up?

  Making a Custom Message Class

  A Note About Lecture 190

  Learn About UI Animations in iOS and Make Our Own

  Let's Send Some Messages!

  Observing for Database Changes

  Bug Fix - Where's the Historical Message Data?

  Update the Security Setting of Your Database

  Let's Improve the UX - Add a Progress Spinner

  Improving the UI - Differentiating Between Different Users

  Download the Completed App Project

  Firebase Version 3

  A Note About Firebase Version 3

  What You'll Make by the End of This Module

  What is Firebase?

  Download the Skeleton Project

  Register for a Free Account on Google Firebase

  Set up Firebase for Development

  Xcode 9 Bug

  Saving Data to Our Own Cloud Database

  Let's Register Some Users to Our App

  An Overview of Our App

  Swift Closures

  The Event Driven Nature of Mobile Apps

  What are Completion Handlers and How Do They Work?

  The Navigation Controller in iOS

  How to Use the Swift Guard Statement

  Let's Code Up the Login Screen

  iOS Table Views and How to Properly Set One Up

  Making a Custom Message Class

  UI Animations in iOS and How to Make Our Own

  Let's Send Some Messages

  Observing for Real-Time Database Changes

  [Bug Fix] Where are the Historical Messages?

  Update the Security Settings for Your Database Before Your Deploy

  Let's Improve the User Experience (UX) of Our App

  Let's Improve the User Interface (UI)

  Download the Completed App Project

  Git, GitHub and Version Control

  Introduction to Version Control and Git

  Version Control Using Git and the Command Line

  GitHub and Remote Repositories

  Gitignore

  Cloning

  Branching and Merging

  Using Git and GitHub in Xcode 9

  Forking and Pull Requests

  Core Data, Realm, User Defaults - Learn Persistent Local Data Storage - Todoey

  The Clear app Clone that You'll Build By the End of This Module

  Subclassing a UITableViewController

  TableView Delegate Methods and Accessories

  Creating a Textfield Inside UIAlert to Add New Items

  Why Do We Need Persistent Local Data Storage?

  Persistent Local Data Storage Using UserDefaults

  UserDefaults Explained

  [Advanced Swift] The Swift Singleton Object

  Creating a Custom Data Model

  [Advanced Swift] The Swift Ternary Operator

  Restructuring Our App with MVC

  The Concept of iOS Sandboxing

  Encoding Data with NSCoder

  Decoding Data with NSCoder

  Introduction to Databases

  How to Setup and Configure Core Data

  How to Save Data with Core Data (Create in CRUD)

  How to View Your SQLite Database Backend for Core Data

  Core Data Fundamentals

  Reading Data from Core Data (Read in CRUD)

  Updating Data with Core Data (Update in CRUD)

  Removing Data from Core Data (Delete in CRUD)

  How to Implement a UISearchBar and Querying with Core Data

  How to Go Back to the Original List?

  How to Create Relationship Graphs in Core Data

  [Solution to Challenge] Setting Up CategoryViewController

  Adding the Delegate Method

  Introduction to Realm

  How to Save Data Using Realm (Create in CRUD)

  Fetching Data from Realm (Read in CRUD)

  Updating Data with Realm (Update in CRUD)

  Removing Data from Realm (Delete in CRUD)

  Querying Data Using Realm

  Review of How Our App Uses Realm for Data Persistence

  Making Our Cells Swipeable

  Inheriting from SwipeTableViewController

  [Solution to Challenge] Inheriting from SwipeTableViewController

  Adding Colour to Our App

  [Solution to Challenge] Persisting the Colour Property

  Creating Gradient Flow Cells

  Updating the UI of the Navigation Bar

  The Completed App Project

  Introduction to Machine Learning

  Introduction to Machine Learning

  Supervised Learning

  Unsupervised Learning

  Reinforcement Learning

  iOS 11 - CoreML - How to Incorporate Machine Learning into Your iOS Apps

  A Quick Note About Xcode and iOS Versions

  What is CoreML?

  What we'll be making

  How to Import the Image Recognition Model & Enable Camera Functionality

  Getting Image Recognition Results Back from Our V3 Model

  Hotdog or Not Hotdog?

  Download the Completed App Project

  [Optional Bonus Project] Machine Learning Using IBM Watson

  What You'll Make by the End of This Module

  A Note About The Next Lecture

  How to Install and Use Carthage as a Dependency Manager

  Carthage Installation Links

  How to Implement the Camera and Photo Library Functionality in iOS

  How Use A Pre-Trained Neural Net from IBM to Classify Any Image

  How to Process the Data You Get Back from IBM Bluemix

  Let's Beautify Our App and Make it Look Like the Real Deal

  Download the Completed App Project

  iOS 11 - Advanced CoreML - How to Convert Pre-Trained Models Using CoreML Tools

  What we'll be making

  Installing CoremlTools using Python PIP

  Converting a Caffe Model into MLModel

  [Challenge] - Set up a UIImagePickerController

  [Solution] - Setting up a UIImagePickerController

  [Challenge] Getting Classifications from Our Model

  [Solution] Getting Classifications from our Model

  [Challenge] Adding Cocoapods to Our Project

  [Solution] Adding Cocoapods to Our Project

  [Challenge] Making HTTP GET requests to Wikipedia using Alamofire and REST

  [Solution] Making HTTP GET requests to Wikipedia using Alamofire and REST

  [Challenge] Parsing the JSON Result using SwiftyJSON

  [Solution] Parsing the JSON Result using SwiftyJSON

  Displaying Images From a URL using SDWebImage

  [Bonus Lesson] Creating the App Icon From Scratch and Styling the App

  Download the Completed App Project

  iOS 11 - ARKit - How to Make Augmented Reality Apps in iOS

  ARKit Device Compatibility

  Introduction to Augmented Reality and ARKit

  How to Setup and Configure Your Project for AR

  How to Create a 3D Object in Augmented Reality

  Bring the Moon into Your Living Room Using AR

  How to Find and Import 3D Models for AR

  Update to ARKit Syntax

  How to Detect Horizontal Planes in the Real World

  How to Detect Touch on Real World 3D Objects

  How to Place Our Dice in 3D Using Touch

  How to Animate 3D Objects in AR

  How to Animate and Roll all the 3D Dice at Once

  How to Remove Our 3D Objects from the AR Scene

  [Optional Lesson] Refactoring Our Code for Better Readability

  Download the Completed App Project

  [Bonus Project 2] - Make an Augmented Reality Pokemon Go app Using Vuforia

  Install Unity 5

  Setting Up Vuforia and Unity 5

  Conjuring Your Pikachu in Augmented Reality

  iOS 11 - Advanced ARKit - How to Measure Real World Dimensions in an ARKit app

  What We'll Make By the End of This Module

  Adding the Start and End Measuring Points in 3D

  A Note About The Next Lecture

  Measuring the Distance in AR

  Creating 3D Text to Display in AR

  Enabling New Measurements

  Download the Completed App Project

  How to Submit Your App to the App Store

  How to Publish Your App on to the App Store

  Resources to Check Out When You're Ready to Publish

  Useful Tools to Help You with App Submissions

  Next Steps

  Where to Go From Here?

  Resources

  The Complete App Design Course

  Introduction to App Design

  Why Design is Important for an App Entrepreneur

  Designer vs. Non-Designer Thinking

  Colour Theory

  Understanding the Mood of Your Colour Palette

  How to Combine Colours to Create Colour Palettes

  Tools for Designing with Colour

  Further Reading on Designing with Colour

  Typography

  Introduction to Typography

  The Serif Type Family - Origins and Use

  The Sans-Serif Type Family - Origins and Use

  How Typography Determines Readability

  How to Combine Fonts Like a Pro

  Further Reading on Typography

  The Fundamentals of User Interface (UI) Design for Mobile

  What is User Interface (UI) Design?

  The Tour Guide Approach to UI Design

  The Importance of Alignment

  What is Good Practice in Interaction Design

  Colour in User Interface Design

  The Many Ways of Designing Text Overlays

  How to Be an Attention Architect

  Further Reading on User Interface Design

  The Fundamentals of User Experience (UX) Design for Mobile

  What is User Experience (UX) Design?

  Usability

  Asking for Permissions

  User Profiling

  Form vs. Function

  Consistency

  Simplicity

  Don't Make Me Think

  Onboarding

  Idiot Boxes

  Further Reading on User Experience Design

  Designing for IOS vs. Android - What are the Important Differences?

  Android vs. iOS Design

  Navigation

  The Devil is in the Details

  Differences in Icon Design

  Flat Design vs. Material Design

  Differences in Establishing Visual Hierarchy

  iOS and Android Design Guidelines

  A Step-By-Step Guide to a Professional Mobile Designer's Workflow

  Step1 - Design Patterns and Colour Palettes

  Where to Find Design Patterns and Colour Palettes

  Step 2 - How to Create a User Flow Diagram

  Step 3 - How to Create Wireframes

  Wireframing Resources

  Step 4 - How to Create Professional Mockups

  Tools for Creating Mockups

  How to Use Sketch to Create Mockups

  [Optional] Watch me Create a Mock up Using Sketch

  How to Use Canva to Create Mockups

  Your Turn to Create Your Own Mockups

  Tools and Resources for Creating Mockups

  Step 5 - How to Create an Animated App Prototype

  Tools and Resources for Creating Prototypes

  Prototyping with Keynote

  Prototyping with Marvel

  Your Turn to Create a Prototype

  Design Resources

  Where to Find Free-For-Commercial-Use Image Assets

  Where to Find Free-For-Commercial-Use Icons

  How to Keep Designing and Improving

  The Complete App Marketing Course - How to Make Money From Your Apps

  The Importance of App Marketing

  The Fallacy of Build it and They Will Come

  Idea Validation - Save Yourself Time and Money

  The Importance of Idea Validation

  1. The Simplest Way of Validating Your Idea - The Starbucks Method

  2. Using Google Trends to Estimate the Size of Your Market

  3. The Landing Page Validation Method

  How to Create a Landing Page Website in Less than an Hour

  4. Creating a Minimum Viable Product

  5. Using Crowd-funding to Validate and Fund Your Idea

  App Monetisation Methods - How to Make Money From Your App

  How to Monetise Your App on iOS vs. Android

  When You Should Create a Paid App

  When to use In-App Advertisements

  How You Thought About These Alternative Monetisation Models?

  How to Optimise Your App Store Listing

  How to Get an App icon Designed without Breaking the Bank

  Split Testing for Super Success

  What Makes a Good App Icon?

  The Dos and Don'ts of Making App Screenshots

  Tools for Building Screenshots

  Growth Hacking Techniques for App Downloads

  Your First 1000 Customers

  Building an Email List

  The All Important Landing Page

  Blogging Your Way to Success

  Content Marketing for App Downloads

  How to Successfully Launch on Product Hunt

  How to Launch on Beta List

  How to Launch on Hacker News

  If At First You Don't Succeed...

  Cross Promotion

  Social Referrals and Social Queuing

  How to Make Social Media Work for You

  How to Get Press Coverage for Your App

  Do I Need a PR Agency?

  Not All Press is Created Equal

  How to Craft Your Story

  How to Craft Your Pitch

  How to Figure Out Which Journalists to Pitch

  How to Find Anyone's Email Address

  How to Pitch a Journalist

  Just-Add-Water Journalist Pitch Email

  Establishing a Relationship with a Journalist

  What if You Still Can't Get Anyone to Write About You?

  Final Tips on Getting Press

  How to Get Your App Featured on the App Store

  How to Get Featured on the App Store?

  "Only on the App Store"

  Work with the Corporate Mindset

  Native vs. Cross-Platform Apps

  Tips and Tricks for Getting Featured

  App Store Optimisation - How to Rank Higher on the App Store Search Algorithm

  What is App Store Optimisation (ASO)?

  Top Tips to Optimise Your App Store Listing

  My Complete ASO Workflow

  Using Apple Search Ads as a Research Tool

  Early vs. Late Game Strategies

  Differences Between Google Play and Apple App Store

  The Right Way of Using Paid Advertising to Drive App Downloads

  When to use Paid Advertising or App Marketing

  Always Test Before You Advertise

  Which Platform to Advertise On?

  How Much Does it Cost?

  How to Setup Your Facebook Ad

  Use Your Competitors' Ad Budget

  Where Can I Find More Customers?

  One Weird Trick to Get More Money from Apple

  App Store Reviews and Ratings

  How to Get More 5 Star Ratings and Reviews

  Use This Free Tools to Monitor Your App Reviews

  How to Use App Analytics to Increase User Retention

  How to use App Analytics to Increase User Retention


  White Hat vs. Black Hat Methods of Getting More App Downloads and Revenue

  White Hat Techniques

  Black Hat Techniques

  Bonus: How to Build Your App Showcase Website

  A 5 Second Way of Building a Web Page for Your iOS App

  How to Use Bootstrap to Build Your App Showcase Website

  Your Turn

  It's Time to Work Out Your Marketing Strategy

  Monthly Student-Built App Showcase

  Ask Me Anything Series

  Ask Me Anything - Questions for Angela - Episode 1

  Ask Me Anything - Questions for Angela - Episode 2

  Ask Me Anything - Questions for Angela - Episode 3

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام