جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy iOS 12 & Swift - The Complete iOS App Development Bootcamp

  تولید کننده: Udemy
  از مبتدی تا توسعه دهنده برنامه iOS فقط با یک دوره! به طور کامل با یک ماژول جامع اختصاص داده شده به SwiftUI به روز شد!
  21,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش73 ساعت
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود13.5 گیگابایت

  پیش نیازها:

  • هیچ تجربه برنامه نویسی لازم نیست - من همه چیزهایی را که باید بدانید به شما یاد می دهم
  • یک کامپیوتر Mac که دارای macOS 10.15 (Catalina) یا یک کامپیوتر macOS است.
  • تمام برنامه ها در Xcode 11 ایجاد می شوند (که دانلود آن رایگان است)
  • من با شما قدم می زنم ، قدم به قدم نحوه نصب و راه اندازی Xcode

  • این دوره برای چه کسی است؟
  • اگر یک مبتدی مطلق برای کد نویسی هستید ، این دوره را طی کنید.
  • اگر یک برنامه نویسا هستید ، پس این مسیر را طی کنید تا با پیشرفت سریع Swift 5.1 و توسعه برنامه های بومی سرعت بیشتری داشته باشید. با Xcode شروع کنید و ما شما را
  • بدون هیچ وقفه ای با توسعه iOS آشنا می کنیم!
  • اگر از Objective-C به Swift سوئیچ می کنید ، این روش سریع انجام آن است. می توانید بلافاصله با ماژول Swift Language Intermediate شروع به کار کنید.
  • اگر شما یک توسعه دهنده طرفدار iOS هستید و می خواهید به سرعت با جدیدترین فناوری اپل به روز شوید ، سپس با ماژول های SwiftUI ، ARKit و CoreML شروع کنید.

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  What you'll learn
  • Be able to build any app you want
  • Start your own app based business
  • Create a portfolio of apps to apply for junior developer jobs at a technology company
  • Become a digital nomad by working as a freelance iOS developer
  • Learn to work with Apple's latest UI Framework - SwiftUI
  • Master creating Augmented Reality apps using Apple’s new ARKit
  • Create apps that use Machine Learning using Apple’s new CoreML
  • Master app design so you'll know how to wireframe, mockup and prototype your app idea
  • Master app marketing so you can publish your apps and generate downloads

  Course content

  Module 1: Getting Started with iOS 13 and Swift 5.1
  12 lectures
  48:42
  +
  Module 2: iOS Interface Builder and the $999 App
  8 lectures
  01:11:31
  +
  Module 3: The I Am Poor Challenge - Using Interface Builder in Xcode
  7 lectures
  02:16
  +
  Module 4 - Build an iOS Dice App to Learn Swift Programming Basics
  14 lectures
  02:07:07
  +
  Module 5: Magic 8 Ball Challenge - Swift Data Types, Variables, and Arrays
  8 lectures
  03:41
  +
  Module 6: Auto Layout and Setting Constraints
  8 lectures
  42:11
  +
  Module 7 - Using and Understanding Apple Documentation
  9 lectures
  01:08:16
  +
  Module 8 - Control Flow and Optionals
  14 lectures
  01:30:45
  +
  Module 9 - Design Patterns and Swift Structures
  13 lectures
  01:54:04
  +
  Module 10 - The Destini Challenge
  9 lectures
  04:47
  +
  Module 11 - Swift Classes and Object-Oriented Programming
  12 lectures
  02:30:29
  +
  Module 12 - The Tipsy Challenge
  9 lectures
  04:22
  +
  Module 13 - Networking, APIs and Core Location
  20 lectures
  04:14:26
  +
  Module 14: The ByteCoin Challenge
  8 lectures
  06:22
  +
  Module 15 - SwiftUI
  16 lectures
  02:11:11
  +
  Module 16 - Machine Learning with iOS CoreML Framework
  10 lectures
  01:25:41
  +
  Module 17 - CreateML 2 & CreateML - Build Our Own Machine Learning Models
  5 lectures
  34:30
  +
  Module 18 - ARKit - Introduction to Making Augmented Reality Apps
  13 lectures
  01:39:48
  +
  Module 19 - Advanced ARKit - How to Measure Real World Dimensions in an ARKit Ap
  6 lectures
  40:37
  +
  Module 20 - ARKit 2 - Use Live Tracking Image Recognition for Pokemon App
  7 lectures
  01:01:09
  +
  Module 21 - ARKit 2 - The Harry Potter Style Live NewsPaper
  5 lectures
  26:39
  +
  How to Submit Your App to the App Store
  3 lectures
  13:42
  +
  Next Steps
  3 lectures
  13:08
  +
  LEGACY - Getting Started with iOS 12 and Swift 5
  15 lectures
  01:19:16
  +
  LEGACY - iOS Interface Builder - The $999 App
  13 lectures
  54:44
  +
  LEGACY - Running Your App on a Real Device - Sideloading in iOS
  5 lectures
  17:06
  +
  LEGACY - Coding Challenge #1 - Using Interface Builder in Xcode
  8 lectures
  11:10
  +
  LEGACY - Build a iOS Dice App to Learn Swift Programming Basics
  12 lectures
  01:33:23
  +
  LEGACY - Coding Challenge #2 - Swift Data Types, Variables and Arrays
  12 lectures
  05:25
  +
  LEGACY - Programming in Swift 5 for Beginners [Using Swift Playgrounds]
  14 lectures
  02:15:18
  +
  LEGACY - Apple iOS APIs - Make a Music App
  12 lectures
  01:22:23
  +
  LEGACY - The Model-View-Controller (MVC) Design Pattern - Make a Quiz App
  20 lectures
  02:11:07
  +
  LEGACY - Coding Challenge #3 - Control Flow - Build a Story App Like Lifeline
  9 lectures
  40:31
  +
  LEGACY - iOS Auto Layout and Setting Constraints
  10 lectures
  01:13:37
  +
  LEGACY - Programming in Swift 5 for Intermediates
  12 lectures
  01:16:16
  +
  LEGACY - Cocoapods, GPS, APIs, REST and Getting Web Content - Weather App
  28 lectures
  03:14:18
  +
  LEGACY - The Command Line and Terminal
  3 lectures
  30:25
  +
  LEGACY - Coding Challenge #4 - Cocoapods, REST, APIs - Bitcoin Price Tracker
  10 lectures
  41:24
  +
  LEGACY Cloud Database, iOS Animations and Advanced Swift - Make a WhatsApp Clone
  26 lectures
  02:56:46
  +
  LEGACY - Git, GitHub and Version Control
  10 lectures
  01:40:12
  +
  LEGACY Core Data, Realm, User Defaults - Persistent Local Data Storage - Todoey
  46 lectures
  07:37:07
  +
  LEGACY - In-App Purchases and Apple StoreKit
  10 lectures
  01:24:30
  +
  LEGACY - Advanced Swift Part 1
  8 lectures
  33:45
  +
  LEGACY - Advanced Swift Part 2
  16 lectures
  02:28:34
  +
  LEGACY - Introduction to Machine Learning
  4 lectures
  32:34
  +
  LEGACY - iOS 11 - CoreML - How to Incorporate Machine Learning into Your iOS App
  8 lectures
  54:27
  +
  LEGACY - [Optional Bonus Project] Machine Learning Using IBM Watson
  9 lectures
  01:05:54
  +
  LEGACY iOS 11 - Advanced CoreML - Convert Pre-Trained Models Using CoreML Tools
  16 lectures
  01:17:57
  +
  LEGACY CreateML - Building Our Own Machine Learning Model for Image Recognition
  5 lectures
  34:36
  +
  The Complete App Design Course
  3 lectures
  06:46
  +
  Colour Theory
  4 lectures
  13:29
  +
  Typography
  6 lectures
  16:44
  +
  The Fundamentals of User Interface (UI) Design for Mobile
  8 lectures
  26:11
  +
  The Fundamentals of User Experience (UX) Design for Mobile
  11 lectures
  39:33
  +
  Designing for IOS vs. Android - What are the Important Differences?
  7 lectures
  14:15
  +
  A Step-By-Step Guide to a Professional Mobile Designer's Workflow
  17 lectures
  01:53:48
  +
  Design Resources
  3 lectures
  01:22
  +
  The Complete App Marketing Course - How to Make Money From Your Apps
  2 lectures
  06:31
  +
  Idea Validation - Save Yourself Time and Money
  7 lectures
  52:33
  +
  App Monetisation Methods - How to Make Money From Your App
  4 lectures
  25:12
  +
  How to Optimise Your App Store Listing
  5 lectures
  15:53
  +
  Growth Hacking Techniques for App Downloads
  12 lectures
  48:09
  +
  How to Get Press Coverage for Your App
  11 lectures
  24:30
  +
  How to Get Your App Featured on the App Store
  5 lectures
  09:01
  +
  App Store Optimisation - How to Rank Higher on the App Store Search Algorithm
  6 lectures
  13:52
  +
  The Right Way of Using Paid Advertising to Drive App Downloads
  8 lectures
  14:12
  +
  App Store Reviews and Ratings
  2 lectures
  05:10
  +
  How to Use App Analytics to Increase User Retention
  1 lecture
  03:08
  +
  White Hat vs. Black Hat Methods of Getting More App Downloads and Revenue
  2 lectures
  07:23
  +
  Bonus: How to Build Your App Showcase Website
  2 lectures
  11:39
  +
  Your Turn
  3 lectures
  02:45
  +
  Bonus Module: Ask Angela Anything
  3 lectures
  01:44:09
  +
  Bonus Module: How to Make an App Overview
  1 lecture
  51:01

  Welcome to the Complete iOS App Development Bootcamp. With over 39,000 5 star ratings and a 4.8 average my iOS course is the HIGHEST RATED iOS Course in the history of Udemy! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

  At 55+ hours, this iOS 13 course is the most comprehensive iOS development course online!

  This Swift 5.1 course is based on our in-person app development bootcamp in London, where we've perfected the curriculum over 4 years of in-person teaching.

  Our complete app development bootcamp teaches you how to code using Swift 5.1 and build beautiful iOS 13 apps for iPhone and iPad. Even if you have ZERO programming experience.

  I'll take you step-by-step through engaging and fun video tutorials and teach you everything you need to know to succeed as an iOS app developer.

  The course includes 55+ hours of HD video tutorials and builds your programming knowledge while making real world apps. e.g. Pokemon Go, Whatsapp, QuizUp and Yahoo Weather.

  The curriculum has been completely revamped for iOS 13 and Xcode 11. Including comprehensive modules on Apple's latest technology - SwiftUI iOS, iPadOS and macOS app interface design, ARKit for making Augmented Reality apps as well as CoreML & CreateML for making intelligent apps with Machine Learning. You'll be building 3D augmented reality apps that look like Pokemon Go and Harry Potter's magical newspapers!

  By the end of this course, you will be fluently programming in Swift 5.1 and be ready to make your own apps or start a freelancing job as an iOS 13 developer.

  You'll also have a portfolio of over 25 apps that you can show off to any potential employer.

  Sign up today, and look forwards to:

  • Over 55 hours of HD 1080p video content, everything you'll ever need to succeed as a iOS developer.

  • Building over 25 fully-fledged apps including ones that use machine learning and augmented reality

  • All the knowledge you need to start building any app you want

  • A giant bundle of design assets

  • Our best selling 12 Rules to Learn to Code eBook

  • $8000+ app development bootcamp course materials and curriculum

  From Beginner to iOS 13 App Developer with Just One Course

  We know that you're here because you value your time. If you wanted to watch someone program for hours and hours without explaining what they're doing, you'd be on YouTube.

  By getting this course, you can be rest assured that the course is carefully thought out and edited. There are beautiful animations that explain all the difficult concepts and the videos are fully up to date with the latest versions of Swift and Xcode.

  So by the end of the course, you'll completely understand:

  • Concepts of Object Oriented Programming (OOP): The type system, variables, functions and methods, inheritance, structures, classes and protocols.

  • Control Structures: Using If/­Else clauses, Switch statements and logic to control the flow of execution.

  • Data Structures: How to work with collections, such as arrays and dictionaries.

  • Software Design: How to organise and format code for readability and how to implement the Model ­View­ Controller (MVC) design pattern, Apple's favourite delegation pattern and the publisher pattern.

  • Networking: How to make asynchronous API calls, store and retrieve data from the cloud, and use the JSON format for server communication.

  • Persistent Local Data Storage: How to use Core Data, Realm, Codable and User Defaults to store your app data locally.

  • How to Implement In-App Purchases with Apple StoreKit

  • Machine Learning: How to make artificially intelligent apps and build your own machine learning models using iOS 13's new CoreML2 and CreateML frameworks.

  • Augmented Reality: How to create 3D objects in augmented reality and create incredible 3D animations and real-life interactions using Apple's latest ARKit2 framework.

  • SwiftUI: How to use Apple's brand new UI framework to create user interfaces programmatically that look good across all Apple products.

  Don’t waste your time

  Don't waste another minute of your precious life on poor quality videos on YouTube. Or instructors who you can't understand. Or teachers who have no real world in-person teaching experience. Your time is precious. Take this course and find out why everybody is raving about it and why over 39,000 students rated it 5 stars!

  Don't waste your money

  Inside this course, you're getting exactly the same course materials and curriculum as our 12 week in-person programming bootcamp. Instead of spending $8000 dollars and taking time off work, save loads of money by getting this course and do it at your own pace!

  Don't just take my word for it, see what my past students had to say about the course:

  "You will not find a better teacher than Angela. She does a wonderful job of encouraging you to learn swift the right way. I want to encourage everyone thinking about taking this class to get it, as it is the BEST Swift programming class I've seen on anywhere and I've tried more than a few of them. If you are looking for an excellent swift programming course, stop there here because you have found it. You will learn Swift from the very beginning of programming all the way through making your own apps that you can upload to the App store." - Ian Hopjins

  "SO GOOD!!! Retention rate is incredible because Angela does a great job in explaining and teaching every aspect of what we are doing. Most of the other instructors on Udemy put code on the screen and pretend nothing happened. This course is amazing! 5/5" - Muhammad Ibrahim

  "Angela is a spectacular teacher!" - Marco Zanirato

  "This course was terrific. Only after taking a few more courses from others that I realized how good this course was. This course taught me more than I was expecting, it provided great instructions and a lot of hands-on tasks to drill-in the concept." - Marc

  "Best use of your money! I was a complete beginner but Angela made me a pro in weeks." - Burak Tunçbilek

  "IT IS #1!!!!!!!!! Absolutely Amazing. The best iOS course i have ever taken. Angela explains everything the way it needs to be explained, so everything is easily understood. The concept of this course is built to make you learn, not just watch and repeat. Angela is highly educated and it is very much noticeable during the entire course. Again, it is fantastic. Thank you. Please create more courses!!!!!" - Eduard Khachian

  Are you trying to choose between all the different iOS courses on Udemy? Take a look at what students on my course had to say about this:

  I have revamped my expectation for what a 5 star course should be for Udemy. Angela, you're awesome! I already rated the course as 5 stars early on (at about 20% completion), but after completing roughly 70% of the course, I can say this is my favourite Udemy course as of today. Brilliant course Angela! - Alberto L

  "I took a lot of courses on Udemy and elsewhere and non of them were as clear and perfectly paced as this one! Angelas approach is really awesome, deep and clear." - Žan Fras

  "I have taken several iOS courses, so far this course had the best explanation on swift and xcode documentation. The lecturer is kinda humorous sometimes which make this course even more enjoyable." - Bryan Pukanda

  "I have taken lots of courses on udemy and elsewhere for self learning and i can tell you with all the honesty this is one course which i did not want it to end. It is like one of those movies that you wish keeps going. Whatever concepts are covered were covered very beautifully and made learning quite simple. I got so many answers to Why? in this course like how closures work and why they work that way... why delegates work that way. Thank you so much for this course." - Arun Lakhera

  "I compare this to another top iOS class on Udemy, but I think that this one beats it. The reason? Angela doesn't show you a plethora of material and then say that we will discuss this later, or say "just do this. You will see why later." She goes into the reason for doing something before doing it." - Clyde Addison

  Do you have some experience developing iOS apps and wonder if this course is for you? Take a look at what students on my course had to say about this:

  "This is the best-organized course for starting Swift that I've seen. The course is excellent for teaching Swift programming including vital information using Xcode, Github, Cocoapods, Stack Overflow, Alamofire, Firebase, REST APIs and all the services commonly used by app developers. They show all the ways of using Xcode and other services that took me months to learn willy nilly. Wish I had this course a year ago but even with a year of Swift experience I still found a lot of great information and helpful tips. Love all the extras the course provides especially the assets(graphics, sound files, etc) for practice projects as I'm always taking too much time to find some assets to play with. This course understands how to teach programmers by giving them the toolsets and abilities they need to build apps. The course teaches the foundation of the language as well as skills to build your knowledge and improve your troubleshooting skills. Angela is a wonderful speaker and should do the voiceovers on everyone's instructional videos, seriously. :)" - Marcy Vernon

  "Def. an amazing and awesome class for learning iOS programming. I've been coding for years and taken many programming related classes on Udemy and this is def. one of the best. The instructor walks you through all the in's and out's of developing apps for the iOS platform. Top Shelf A++ class." - Mirko Cukich

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام