جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy Learn Advanced Transact-SQL (T-SQL) Using SQL Server 2017

  تولید کننده: Udemy
  آموزش پیشرفته (Transact-SQL (T-SQL به صورت عملی
  9,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش3 ساعت و 30 دقیقه
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)

  پیش نیازها:

  • شما باید دانش بنیادی در مورد SQL داشته باشید
  • شما باید دانش اساسی در مورد Transact-SQL (T-SQL) داشته باشید
  • دانش پایه کار در SQL Server Management Studio سرور

  این دوره برای چه کسی است؟

  • هرکسی که از دانش بنیادی SQL برخوردار باشد
  • هر کسی که دانش پایه ای از Transact- SQL (T-SQL) دارد

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  Transact-SQL is also popularly refereed to as T-Sequel .This is Microsoft's own implementation of the international Structural Query Language (SQL).
  This course assumes you have some basic knowledge of SQL or T-SQL and will provide you with more advanced knowledge of Transact-SQL (T-SQL). I will be using the latest free version of Microsoft SQL Server 2017 Express edition and a sample adventureworks 2014 database. We will be installing and using SQL Server Management Studio as part of the SQL Server Express edition 2017

  The course focuses on writing and advanced queries  that can be used with T-SQL
  in SQL Server 2012, 2014 and 2016 and 2017. 
  In this course you will learn the details and capabilities of using various types of functions
   like aggregate,analytic and ranking . You will also learn 
  about stored procdures and how to create ,modify and delete them. I will also be showing you how to use SET operators.

  What You Will Learn in this course includes:


  Installing  Microsoft SQL Server Express 2017
  Downloading and attaching sample database
  Using Convert function
  Using Substring function
  Using Cast function
  Using Round Function
  Using Case expression
  Aggregate Functions
  Analytic functions
  SET operators
  Stored Procedure
  Ranking functions

  Course content

  Getting Started

  Introduction

  SQL Server Express Installation

  Download Sample Database

  Attaching Sample Database to SQL Server

  SQL Server Utilities Statements

  Using Transact-SQL Comments

  Miscellaneous Functions ( Transact-SQL )

  CAST Function

  CONVERT Function

  ROUND Function

  SUBSTRING Function

  CASE Expression

  Transact-SQL (T-SQL) Aggregate Functions

  Introduction to Aggregate Functions

  AVG Aggregate Functions

  MIN Aggregate Functions

  MAX Aggregate Functions

  SUM Aggregate Functions

  COUNT Aggregate Function

  GROUPING Aggregate Function

  VAR Aggregate Functions

  VARP Aggregate Functions

  Ranking Functions (Transact-SQL)

  Introduction to Ranking Functions

  Rank Functions

  NTILE Functions

  DENSE_RANK Functions

  ROW_NUMBER Functions

  Using Multiple Ranking Functions

  Analytic Functions (Transact-SQL)

  Introduction to Analytic Functions

  Basic Analytic Function Syntax

  LEAD Function

  LAG Function

  LAST_VALUE Function

  FIRST_VALUE Function

  PERCENT_RANK Function

  CUME_DIST Function

  PERCENTILE_DISC Function

  PERCENTILE_CONT Function

  SET OPERATORS ( Transact-SQL)

  Introduction To SET Operators

  EXCEPT SET Operators

  INTERSECT SET Operators

  UNION SET Operators

  Stored Procedures (Transact-SQL)

  Introduction To Stored Procedures

  Creating Stored Procedures

  Modifying Stored Procedures

  Properties page of a stored procedure

  Viewing dependencies of a stored procedure

  Deleting a stored procedure

  Viewing the definition of a stored procedure

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام