جستجو
دسته بندی ها
    منو بسته

    دانلود Udemy - MERN Stack Master Course - Building your own Instagram

    تولید کننده: Udemy
    در این دوره ما در حال ساخت وب سایت FULL FLEDGED INSTAGRAM خواهیم بود و همچنین ساخت این سایت با هم بسیار سرگرم کننده خواهد بود.
    12,900 تومان
    مشخصات محصول
    طول مدت آموزش10 ساعت و 30 دقیقه
    زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
    محصول موسسه آموزشیUdemy
    نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
    حجم دانلود6 گیگابایت
    مدرسMukesh Phulwani

    پیش نیازها:

    مبانی React & Node js

    این دوره برای چه کسی است؟

    • کسی که می خواهد توسعه دهنده کامل MERN شود

    در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

    Introduction

    • App Overview

    • Complete Code used in this course

    Creating Node js API for Authentication

    • Hello world in node js

    • what are middleware in node js

    • setting up mongodb on atlas

    • Creating User Schema

    • getting data is request body

    • posting data to database

    • hashing passwords

    • Creating Signin route

    • using jwt

    • creating middleware to verify token

    Node js API for posts

    • creating post schema and post route

    • View all posts route

    • Posts created by me route

    Implementing Authentication, Posts, Profile page on client side using React js

    • Creating React project and adding Routing

    • Creating SignIn & Signup page UI

    • Profile page UI

    • Home Page UI

    • Create post page UI

    • User Signup by posting data

    • User Signin

    • Uploding Images to cloudinary

    • Saving token in localstorage & solving errors

    • Adding Context API

    • Changing Navigation links after Signin and Signout

    • Fetching posts and showing that on Home page

    • Implementing Logout

    • Showing details of logged in user in profile page

    Like and Unlike Post

    • Node js API for like and unlike Post

    • Implementing like & unlike post on client side

    Comments on post
    Node js API for commenting on Post

    • Implementing comment in client side

    • delete post

    Implementing profile page for other users
    • Node API to see profile page of other users

    • Implementing Profile page of other users on client side

    Adding follow & unfollow user feature
    Node API for follow and unfollow user

    • Implementing follow user in React

    • Solving issues and unfollow user

    • Updating follow unfollow of logged in user

    • Node js API to list the posts created by my following

    • See posts of my followings on client side

    Adding profile pic & Deploy

    • Adding upload profile pic option while signup

    • Updating profile picture

    • saving update pic in database

    • Deploy to heroku

    Adding Forgot & Reset password

    • Sending email using sendgrid & nodemailer

    • Sending reset password link in email

    • Create New password & save it in database

    Showing Latest Post on top

    • Showing latest post on top

    Search users Feature

    • Search users client side

    • search users back-end

    • Deploying changes

    https://www.danacenter.ir/pe/instagram

    آموزش رشد فالوور در اینستاگرام