جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy - RESTful API with Laravel Build a real API with Laravel

  تولید کننده: Udemy
  با استفاده ازLaravel یک RESTful API برای سیستم بازار بسازید و با Laravel بر چالش برانگیزترین ویژگی های API تسلط داشته باشید
  9,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش14 ساعت و 30 دقیقه
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود2 گیگابایت
  مدرسJuanD MeGon

  پیش نیازها:

  دامنه اساسی برنامه نویسی Object Oriented بسیار توصیه شده است

  دانش اساسی در مورد PHP (کلاسها، توابع، روشها، صفات، وراثت)

  این دوره برای چه کسی است؟

  • این دوره برای همه دوستداران توسعه وب و PHP است

  • این دوره برای همه کسانی است که نیاز به توسعه API خود را دارند

  • اگر می خواهید RESTful API کاملاً کاربردی و گام به گام خود را بسازید

  • اگر باید مهارت های خود را به روز نگه دارید و رقابت کنید
  • اگر می خواهید توسعه کامل پروژه های خود و RESTful API خود را با Laravel  انجام دهید

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم:

  Introduction
  • About the Instructor and the Course

  • Taking Advantage of the Course and Contents

  • How to Ask Questions

  Downloading and Installing the Tools to Develop the RESTful API with Laravel
  • Downloading and Installing PHP with XAMPP

  • Downloading and Installing Composer

  • Downloading and Installing Virtual Box

  • Downloading and Installing Vagrant

  • Downloading and Installing Sublime Text 3

  • Downloading and Installing Github Shell

  • Downloading and Installing Node and NPM

  • Downloading and Installing Postman to Test the Laravel RESTful API

  Creating and Setting the Initial Structure of Laravel for the RESTful API
  • Obtaining Laravel Using Composer

  • Adding Laravel Homestead as a Dependency for The Laravel Project

  • Laravel additional step

  • Preparing and Configuring Laravel Homestead

  • Adding the Virtual Domain on The System

  • Using Vagrant to Manage the Laravel Homestead Virtual Machine

  • Exercise Find out how to go out from the Virtual Machine
  question
  • Keep The Laravel Project Updated

  Configuring and Using Sublime Text to Develop the RESTful API with Laravel
  • Installing the Package Control

  • Creating and Using Projects

  • Installing and Using SublimeCodeIntel to Resolve Laravel and RESTful API classes

  • Installing and Using SideBarEnhancement

  • Installing and Using SublimeLinter for PHP

  • Installing and Using PHPCompanion to Auto-import Laravel Definitions

  Understanding the Case Study for the RESTful API
  • Understanding the RESTful API Resources (Models) and its Relationships

  • Understanding the Main End-Points for the RESTful API

  Discovering and Configuring the Laravel Structure for the RESTful API

  • Discovering the Laravel Structure

  • Discovering the Laravel PHP Artisan Commands

  • Configuring the Laravel Environment Variables

  • Understanding the Laravel Routes System for RESTful APIs

  Creating the Initial Laravel Components for the RESTful API

  • How to Solve Common Errors During the Development of the RESTful API


  Creating Initial Laravel Structures for The Models and Its Migrations
  Preview

  • Creating an Initial Laravel Structure for The Controllers

  • Creating Some End-Point for the RESTful API Using Laravel Resource Routes

  Implementing the RESTful API Models and its Relationships using Laravel Eloquent
  Implementing The Properties for Category

  • Implementing The Properties for Product

  • Implementing The Properties for Transaction

  • Implementing The Properties for User

  • Implementing The Relationships Between Models

  Creating the Database Structure Using Migrations from Laravel
  • Solving a Common Issue with the Laravel Migrations

  • Implementing The Migration for Users

  • Implementing The Migration for Categories

  • Implementing The Migration for Products

  • Implementing The Migration for Transactions

  • Creating the Migration for The Pivot Table

  Creating the Laravel Factories for Database Seeding
  • Creating The Laravel Factory for User

  • Creating The Factory for Category

  • Creating The Factory for Product

  • Creating The Factory for Transaction

  • Using The Factories from The DatabaseSeeder of Laravel

  • Executing The Migrations and Seeder using Artisan from Laravel

  Implementing the Operations for UserController
  • Implementing The Index Method for UserController

  • Implementing The Show Method for UserController

  • Implementing The Store Method for UserController

  • Implementing The Update Method for UserController

  • Implementing The Destroy Method for UserController

  Implementing the operations for Buyer
  • Implementing The Index Method for BuyerController

  • Implementing The Show Method for BuyerController

  Implementing the operations for Seller
  • Implementing The Index Method for SellerController

  • Implementing The Show Method for SellerController

  Improving the current RESTful API operations
  • Defining Mutators and Accessor for Models

  • Generalizing The Response Methods

  • Using The Generalized Methods

  • Using The Generalized Methods for Error Responses

  Handling Errors and Exceptions with the Laravel Handler
  • Returning Validation Errors as a JSON Response

  • Returning Model Not Found Errors as a JSON Response

  • Handling AuthenticationException

  • Handling AuthorizationException

  • Handling NotFoundHttpException

  • Handling MethodNotAllowedHttpException

  • Handling General HttpException

  • Catching Exceptions When Removing Related Resources

  • Handling Unexpected Exceptions

  Implicit Model Binding with Routes and Methods
  • Using The Laravel Implicit Model Binding for Some Methods

  • Resolving Buyer Using Laravel Global Scopes

  • Resolving Seller Using Laravel Global Scopes

  Implementing Soft Deleting for All the Models
  • Modifying the Migrations for Soft Deleting

  • Using soft Deleting for All the Models

  Implementing the Operations for Category

  Implementing the Index Method for CategoryController
  Preview

  • Implementing the Show Method for CategoryController

  • Implementing the Store Method for CategoryController

  • Implementing the Update Method for CategoryController

  • Implementing the Destroy Method for CategoryController

  Implementing the Operations for Product
  • Implementing the Index Method for ProductController

  • Implementing the Show Method for ProductController

  [Exercises] Implementing the Operations for Transaction
  • Implementing the Index Method for TransactionController

  • Implementing the Show Method for TransactionController

  Implementing Complex Operations within Transaction
  • Implementing the Index Method for TransactionCategoryController

  • Implementing the Index Method for TransactionSellerController

  Implementing Complex Operations for Buyer
  • Implementing the Index Method for BuyerTransactionController

  • Implementing the Index Method for BuyerProductController

  • Implementing the Index Method for BuyerSellerController

  • Implementing the Index Method for BuyerCategoryController

  Implementing Complex Operations for Category
  • Implementing the Index Method for CategoryProductController

  • Implementing the Index Method for CategorySellerController

  • Implementing the Index Method for CategoryTransactionController

  • Implementing the Index Method for CategoryBuyerController

  • Removing the Pivot Table from the Results
  Preview

  Implementing Complex Operations for Seller
  • Implementing the Index Method for SellerTransactionController

  • Implementing the Index Method for SellerCategoryController

  • Implementing the Index Method for SellerBuyerController

  • Implementing the Index Method for SellerProductController

  • Implementing the Store Method for SellerProductController

  • Implementing the Update Method for SellerProductController

  • Implementing the Destroy Method for SellerProductController

  Implementing Complex Operations for Product
  • [Challenge] Implementing the Index Operation of ProductTransaction

  • [Challenge] Implementing the Index Operation of ProductBuyer

  • [Challenge] Implementing the Index Operation of ProductCategory

  • Implementing the Update Operation of ProductCategory

  • Implementing the Destroy Operation of ProductCategory

  • Implementing the Store Operation for ProductBuyerTransaction

  • Handling the Products Availability Using Events

  Adding an Image for Products
  • Preparing the API for Images Uploading

  • Storing an Image When Creating a Product

  • Removing the Image When Deleting a Product

  • Updating the Image When Editing a product

  Sending Email for Users Accounts Verification
  • Preparing the Laravel Project for Email Sending

  • Implementing the Verification System

  • Creating the Laravel Mailable for User Created

  • Implementing the UserCreated Mailable

  • Send Verification Email Using Events

  • Solving the Problem with Factories

  • Creating the Mailable for User Mail Changed

  • Implementing the UserMailChanged Mailable

  • Send Verification for Email Changed Using Events

  • Re-sending the Verification Email If Requested


  Dealing with Failing-Prone Actions

  • Using Laravel Markdown Mailables

  The Middleware and the Rate Limiting
  • About the Middleware and How it Works in Laravel

  • Creating a Custom Middleware

  • About the Rate Limiting in Laravel and the Details

  • [Optional] Customizing the Response for “Too Many Attempts”

  Transforming Responses with PHP Fractal for Security and Compatibility

  About Transformers and Why to Use It

  • Preparing the Laravel Project for Data Transforming

  • Creating the Transformer for User

  • Creating the Transformer for Seller and Buyer

  • Creating the Transformer for Category

  • Creating the Transformer for Transaction

  • Creating the Transformer for Product

  • Linking the Models with its Respective Transformer

  • Returning the New Transformed Responses

  Sorting and Filtering Results Based on Query Parameters lectures • min
  • Sorting Results by Any Attribute

  • Understanding an Issue with Sorted Responses

  • Improving the Transformations to Solve the Problem

  • Implementing the Solution Using Transformers

  • Filtering Responses Based on Attributes

  Pagination of Results lectures • min
  • About Pagination

  • Paginating Already Built Collections

  • Allowing Custom Page Size

  Caching Results with Laravel Cache System
  • Implementing the Cache System

  • The Caching System and the Query Parameters

  Implementing HATEOAS Hypermedia Controls
  • What is and Why to Use HATEOAS

  • Implementing HATEOAS Hypermedia Controls for Category Instances

  • Implementing HATEOAS Hypermedia Controls for Product Instances

  • Implementing HATEOAS for Transaction Instances

  • Implementing HATEOAS for User Instances

  • [Exercise] Implementing HATEOAS for Buyer

  • [Exercise] Implementing HATEOAS for Seller

  The Transformations and the Validations
  • Understanding Two Problems with Transformations and Validations

  • Creating and Using a Middleware to Solve the Problem

  • Solving the First Problem Using the Middleware

  • Improving the Transformations to Solve the Second Problem

  • Improving the Middleware to Solve the Second Problem

  Preparing the API for User Authentication Using Sessions
  • Why is It Required for Our API

  • Laravel Before to continue...

  • Creating the Additional Authentication Structure
  Preview

  • Tuning Some Structures to Avoid Inconsistences

  • About CSRF and Handling CSRF Exceptions in Laravel

  • Returning HTML and Redirections When Required

  Using Laravel Passport to Implement the Initial Security Layer with OAuth
  • About OAuth and Security on APIs

  • What is Laravel Passport

  • Preparing the Laravel Project to Use Laravel Passport

  • Using the Migrations of Laravel Passport

  • Installing Laravel Passport Definitively on the API

  • Making Users Authenticatable Through API Tokens

  • Registering the Required Routes

  • Configuring the Authentication System

  • Defining the Expiration Time for the Tokens

  • Using client_credentials Grant to Protect Some Routes

  • How to Obtain and Use Tokens Using Client Credentials

  • Protecting All the Routes

  • Using the Password Grant Type

  • Preparing the API to Use the Passport Components

  • Creating the Views to Manage the Personal Tokens

  • About the Personal Tokens and How to Use It

  • Allowing the Management of API Clients

  • About the Authorization Code Grant Type

  • Using the Implicit Grant Type

  • Refreshing Tokens

  Restricting OAuth Clients Using Scopes
  • What are Scopes on OAuth?

  • Registering Some Required Scopes for the API

  • Registering the Laravel Passport Middleware to Check Scopes

  • Restricting the Action that Needs the “purchase-product” Scope

  • Restricting the Actions that Need the “manage-products” Scope

  • Restricting the Actions that Need the “manage-account” Scope

  • Restricting the Actions that Need the “read-general” Scope

  Implementing the Final Security Layer Using Policies and Gates of Laravel
  • About the Final Security Layer

  • What are Policies and Gates on Laravel?

  • Implementing the Restrictions Over Buyer

  • Implementing the Restrictions Over Seller

  • The Restrictions over User

  • Implementing the Restrictions Over Transaction

  • Implementing the Restrictions Over Product

  • Allowing All Actions for Admin Users

  • Allowing Remaining Actions ONLY Admin Users Can Do

  CORS for Laravel
  • About CORS

  • Installing the CORS Package for Laravel

  • Configuring the CORS Package

  • Allowing CORS Only for the API

  • Allowing CORS on Error Responses Too

  Additions and Fixes for the Laravel RESTful API
  • Identifying an Authenticated User in the RESTful API

  [Optional] Upgrading to Laravel 5.5
  • About the Upgrading Process to Laravel 5.5

  • Upgrading to Laravel 5.5 Along With Dependencies

  • Upgrading the Source Code According to Laravel 5.5

  [Optional] Upgrading to Laravel 5.6
  • Preparing the Environment to Upgrade

  • Obtaining Laravel 5.6

  • Installing Updated Dependencies

  • Solving Issues and Updating the Project Structure

  [Optional] Upgrading to Laravel 5.7
  • Preparing the development environment to upgrade

  • Installing Laravel5.7 an upgrading dependencies for the RESTful API

  • Upgrading the components and structures

  [Optional] Upgrading to Laravel 6
  • Upgrading the development environment

  • Obtaining Laravel 6 and upgrading the dependencies

  • Resolving the issues to use Laravel 6

  Conclusion
  • List of Pending Topics

  • Thanks for Be Here!

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام